Novosti

O projektu ''Vastum separata'' u medijima

Projekt ''Vastum separata'' uključuje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti na području sedam općina: Donji Andrijevci, Garčin, Sikirevci, Gundinci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje. Provedbom projekta stanovnici će se educirati i informirati o odgovornom postupanju s otpadom. Time će se riješiti središnji problem koji se odnosi na preveliku količinu otpada koji se odlaže na lokalna odlagališta.